Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Třtina rákosovitá

Calamagrostis arundinacea

Třtina rákosovitá

Calamagrostis arundinacea L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • Druh má velmi rozsáhlý areál zabírající téměř celou Evropu

Ekologie: Roste v různých typech lesů, především listnatých: v dubohabřinách, bučinách, ale i v některých typech smrčin, dokáže expandovat i na pasekách po těchto lesních společenstvech. Mimo les najdeme tento druh v nexerotermním bezlesí v lesním stupni, kde roste na teráskách skal nebo na otevřených balvaninách; dominuje rovněž ve velmi specifické vegetaci nad horní hranicí lesa, například v sudetských karech, kde roste na živinami bohatších horninách na závětrných, sněhem dostatečně chráněných místech. Obvykle provází místa polostinná, méně často osluněná a řidčeji i zastíněná; zpravidla jej najdeme na nevápnitých, ale minerálně silnějších podkladech.

Popis: Statná trsnatá tráva. Stébla jsou 0,8–1,5 m vysoká, na bázi s lesklými bezčepelnými pochvami. Listy jsou 4–12 mm široké, trávozelené, lysé, na spodní straně lesklé, jazýček je 1–2 mm dlouhý, kolénka bývají někdy chlupatá. Na vrcholu stébel se vytváří rozkladitá všesměrná lata; klásky jsou jednokvěté, jejich plevy jsou vejčitě kopinaté až kopinaté, plucha je kratší než plevy, je 5žilná, neprůsvitná, kožovitá, na hřbetě pod polovinou délky z ní vyrůstá kolénkovitě zalomená, 4–8 mm dlouhá osina, o 1–3 mm vyčnívající z klásku. Osa klásku nad květem pokračuje jako pastopečka nesoucí na vrcholku štětičku krátkých chloupků. Plody jsou okoralé obilky.

Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinacea Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinaceaCalamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinacea

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde